OLD | Woda w lesie

Obejrzyj film Leśne rzeki (Echa leśne)

Poznaj definicje

 • Deficyt wody
  To długotrwały brak opadów atmosferycznych. Zwłaszcza przy wysokiej temperaturze i silnym nasłonecznieniu wpływa na pozbawienie gleby wilgoci, co odbija się na jej właściwościach fizyko-chemicznych, stanowiąc jednocześnie poważne zagrożenie zdrowia i życia drzewostanów.

  Na szybką utratę wilgoci są narażone szczególnie gleby piaszczyste i wapienne, gleby zaś gliniaste i próchniczne lepiej przetrzymują susze. Długotrwały brak wilgoci atmosferycznej działa hamująco na procesy życiowe mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych, które w wielkim stopniu decydują o sprawności gleby.

  ŹRÓDŁO: W. Koehler, A. Jagielski, 1952, Ochrona Lasu przed czynnikami natury nieożywionej, PWRiL [LINK].

 • Bilans Wodny
  To ilościowe ujęcie obiegu wody. Potraktowane dynamicznie określa w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe bilansu wodnego. 

  Bilans wodny może być naturalny, charakteryzujący naturalny układ – bilans surowy składników: opady P – odpływ H – straty S – parowanie E – retencja R. Bilans wodny oparty na wartościach średnich z wielolecia (co najmniej 10 lat) to bilans przeciętny, średni lub normalny, a na wartościach z poszczególnych lat – bilans szczegółowy. 

  Bilans wodny sztuczny, czyli bilans wodnogospodarczy wynika nie tylko z warunków przyrodniczych w obrębie zlewni, lecz jest również wynikiem ukierunkowanej działalności człowieka.

  Wielkość składników, elementów bilansu wodnego naturalnego wyraża się wysokością warstwy wody na całym obszarze zlewni (obszarze bilansowania): warstwy opadu P, odpływu H, parowania E, retencji R. Równanie bilansu wodnego (średniego) ma postać: P = H + S. Parowanie mieści się w stratach S, a ubytki i przyrosty retencji w wieloleciu równoważą się (ang. water balance).

  ŹRÓDŁO: Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002 [LINK].